Groep INTRO krijgt steun van Vlaanderen, Brussel, Interreg en de Europese Unie

Combinatielogo ESF-AMIF-projecten_CMYK_2023

 

       

BSD armoede

Binnen dit project begeleidt de coach Brusselaars in grote armoede om stappen richting de arbeidsmarkt te zetten. De coach heeft binnen dit activeren naar de arbeidsmarkt aandacht voor alle levensdomeinen ( huisvesting, vrije tijd, financiën) en tracht samen met de deelnemer deze verschillende voorwaarden te remediëren zodat een mogelijke tewerkstelling realiteit wordt. 

NEET

Doel van dit project is om Brusselse Neet-jongeren te activeren en te begeleiden naar een stage/werkplekleren, opleiding of een tewerkstelling, dit via individuele begeleiding op maat.

Com-PAS

In Com-PAS begeleidt een team van coaches, een jobhunter en een psycholoog Brusselaars met een psychische kwetsbaarheid. Via een combinatie van individuele begeleiding op maat en groepswerking worden zij ondersteund in hun stappen richting activering ( stage, opleiding, (vrijwilligers)werk)

In de periode 2024-2026 willen we contact maken met 600 inactieve Brusselaars. Daarvan wensen we er 318 te begeleiden. We voorzien een doorstroompercenage naar opleiding, stage of tewerkstelling van 40%

Ondersteunend alternerend leren 2022 - 2025

Een project 'ondersteuning alternerend leren', binnen Groep INTRO G-OAL genaamd, bestaat uit begeleidingstrajecten voor arbeidsrijpe en/of -bereide jongeren binnen het duaal leren, de aanloopfase en het huidig stelsel voor Leren en Werken. Deze begeleidingstrajecten kennen een dubbel doel, telkens vertrekkend van een competentieversterking: hetzij ter voorbereiding op een leerervaring op de werkplek, hetzij ter ondersteuning op de werkplek.

De begeleiding wordt op maat van elke individuele jongere uitgewerkt en duurt zo kort mogelijk, maar zo lang als nodig is. Het doel van dit project is de overstap naar de arbeidsmarkt van (kwetsbare) jongeren zoveel mogelijk kansen te bieden.  

Voor de uitvoering van dit project ontvangen we financiële steun van de Europese Unie via het ESF. Groep INTRO ontvangt in deze 6 regio’s deze jaarlijkse steun :

Limburg: € 1424029,8

West-Vlaanderen: €464695,86

Oost-Vlaanderen: € 1020130,32

Antwerpen: € 223611,07

Vlaams Brabant: €401503,26

Brussel: €238469,29

 

 

ESF 457 Outreach en Activering Jobteam Gent

Mobiel Arbeidsteam Gent (Jobteam) gaat actief op zoek naar kwetsbare werkzoekenden en inactieven in de stad. De arbeidsbegeleiding is outreachend - vanuit de leefwereld van de betrokkene, intensief en aanklampend. Werk- en welzijnsvragen worden in verwevenheid aangepakt.

Doel:

Aanvullend op de individuele begeleiding voorziet het project ondersteunende werk-gerelateerde modules, taalcoaching en -ondersteuning, onderwijs- en opleidingsbemiddeling, arbeidsmarktoriëntatie en competentiescreening. Er worden ook gerichte acties opgezet om werkzoekenden en werkgevers met elkaar in contact brengen.

Het Mobiel Arbeidsteam is een netwerkorganisatie met 10 actieve partners (26 VTE), die allen eigen expertise en netwerk binnenbrengen. Vanuit Groep INTRO Ledeberg werken 2 arbeidsbegeleiders, 2 taalcoaches en 1 vormingswerker mee.

Resultaat:

Het beoogde bereik is via outreachende acties en door vindplaatsgericht te werken, 1500 tot 1800 in outreach, waarvan 1250 opgenomen in een begeleiding (MLP).

Goedgekeurde steun: ESF goedgekeurd bij aanvraag €1.891.589,00, VCF goedgekeurd op aanvraag €1.891.589,00. 

Combinatielogo ESF-AMIF-projecten_CMYK_2023

Competentiebooster

Het project Competentiebooster richt zich op gedetineerden in de Leuvense gevangenissen. Door middel van individuele begeleiding bij het inventariseren en verder ontwikkelen van de competenties van gedetineerden verkleint het project de stap naar externe tewerkstelling. De Darius-werking maakt deel uit van het project Competentiebooster.

Doel:

Met Competentiebooster biedt Groep INTRO vzw kwaliteitsvolle coaching aan de gedetineerden in de ontwikkeling van hun professionele competenties. De bijzondere acties en/of geïntegreerde trajecten resulteren in activering d.m.v. o.a. zoeken naar werk, volgen van een opleiding, behalen van een kwalificatie of aan het werk gaan.

Darius is de vrijwilligerswerking gericht op kwalitatieve re-integratie van de (ex-)gedetineerde: vrijwilligers ondersteunen (ex-)gedetineerden in hun traject naar werk, binnen én buiten de muren, zodat de brug binnen-buiten veilig en met vertrouwen kan verlopen. De buddy begeleidt gedetineerden, die hun eerste stappen zetten in de reclassering en/of tijdens de uitgangen naar buiten. Het is belangrijk dat de vertrouwensband wordt opgebouwd al van in de gevangenis.

Om dit te kunnen realiseren, continueert Groep INTRO haar inspanningen mbt samenwerking tussen de verschillende partners, binnen én buiten de gevangenismuren. Deze samenwerkingen zijn van belang voor een kwalitatieve uitvoering van het project nu én in de toekomst. We streven naar een complementair en zinvol aanbod voor elke gedetineerde.

Resultaat:

Gedurende het hele project (looptijd 18 maanden) begeleidt Groep INTRO met het Darius-project 23 (ex-) gedetineerden en dit in beide Leuvense gevangenissen.

Met Competentie-oriëntering beogen we 20 gedetineerden te begeleiden per jaar en per gevangenis (40 begeleidingen/jaar). Gedurende de looptijd van de verlenging (1,5 jaar) bereiken de coaches 60 gedetineerden.

Voor het totaal van het project Competentiebooster coachen we 83 (ex-) gedetineerden in de periode van 18 maanden.

Goedgekeurde steun: ESF: € 170.274,01 en VCF: € 170.274,01 .

Combinatielogo ESF-AMIF-projecten_CMYK_2023

Ant-woord! 2.0

Binnen de oproep ESF 457 zetten Groep INTRO, stad Brugge en TURBO het project Ant-woord! verder. Het wordt verder gezet met de bedoeling kwetsbare jongeren een antwoord te bieden en aan het woord te laten om zelf stappen naar werk te zetten. We willen de ontwikkelde methodiek ook toepassen voor jonge mensen (tot 30 jaar) uit de Brugse regio en kijken of er aanpassingen nodig zijn voor allochtone jongeren.

Doel: 

Met dit project gaan we kwetsbare jongeren/NEETS (Not in Employment, Education or Training) begeleiden via een outreachende en aanklampende aanpak en dit gelinkt aan het tempo van de jongeren. Het  doel is werk of opleiding te vinden en/of gewerkt te hebben aan de randvoorwaarden op verschillende levensdomeinen.

Resultaat:

Groep INTRO, stad Brugge en TURBO willen met dit project 90 jongeren bereiken en 60 jongeren effectief begeleiden. 

Goedgekeurde steun: ESF € 170.244, Vlaamse cofin € 170.244.

Combinatielogo ESF-AMIF-projecten_CMYK_2023

Vlucht Vooruit

Met Vlucht Vooruit begeleiden we vanuit een outreachende aanpak jonge vluchtelingen tussen 18 en 30 jaar, dit binnen de provincie West-Vlaanderen.

Doel: 

Vanuit een systeem van een “professionele buddy” ondersteunen we jonge vluchtelingen op diverse levensdomeinen en activeren hen richting opleiding en werk.

Resultaat:

Met dit project willen we 582 jongeren bereiken.

Goedgekeurde steun: ESF € 441.587,88, VDAB € 441.587,88

Combinatielogo ESF-AMIF-projecten_CMYK_2023

 

Doorstroom Meetjesland 432-7883

We werken aan de doorstroom van medewerkers uit de LDE initiatieven en maatwerkbedrijven uit het Meetjesland naar een passende tewerkstellling in het normaal economisch circuit.

Doel: Het doorstroomtraject omvat een exploratiefase, een jobmatchingsfase, een stage bij een werkgever uit het NEC en de nazorg na de start  van de tewerkstelling.

Goedgekeurde steun: ESF € 67.200,00. VCF €100.800,00.

Groep INTRO vzw is penhouder, partners in het project zijn Compaan vzw, Mentor vzw en Pro Natura vzw.

Stapstenen naar werk – Boom/Rupel

We willen met een uitgebreid en lokaal partnerschap een ruime doelgroep van werkzoekenden met een (verre) afstand tot de arbeidsmarkt bereiken in de regio’s Boom, Rupelstreek, Willebroek en Klein – Brabant. Tot deze doelgroep kunnen o.a. behoren: alleenstaande moeders en vaders, anderstalige ouders, vluchtelingen met kinderen, OCMW-klanten met werkzoekendecategorie 05 in hun VDAB-dossier en werkzoekenden die de voorbije 2 jaar niet bereikt werden door het bestaande VDAB-aanbod.  Onze partners in dit project zijn Vlotter, SAAMO, LEJO en OCMW Boom.

Doel: 

Groep INTRO wil met dit project via een outreachende en aanklampende aanpak mensen begeleiden en activeren richting opleiding, werkplekleren, stage, werk, intensieve trajectbegeleiding, enz.

Resultaat:

Het beoogde bereik is met FIND: via outreachende acties willen we minstens 140 deelnemers vinden. Met BIND: via outreachende en laagdrempelige begeleidingsacties willen we minstens 70 deelnemers aan ons binden en met MIND: Minstens 25  (= 33 procent )van deze 70 deelnemers willen we geactiveerd hebben. 

Goedgekeurde steun: ESF € 328.144,21 VCF € 328.144,21, ANDERE € 139.039,26.

 

 

J-OPLOSSING

Het project J-oplossing is een individueel ondersteuningstraject op maat voor justitiabelen zowel binnen als buiten de muren van de gevangenis richting werk. 

Doel:

Door de individuele aanpak op maat, wordt de justitiabele begeleid in de aanpak van zijn randvoorwaarden om de kans naar re-integratie te vergroten en stappen te kunnen zetten richting tewerkstelling.

Resultaat: 

Groep INTRO wil met dit project 200 justitiabelen bereiken via een outreachende en aanklampende aanpak en dit over de periode van het project met als resultaat 95 mensen in een coachingstraject te begeleiden. 

Goedgekeurde steun: ESF € 244.168,00, VDAB €244.168,00.

 

TWE Tijdelijke Werkervaring voor werkzoekenden

We begeleiden werkzoekenden naar werkervaring en werk. De begeleiding wordt aangeboden in Antwerpen, Sint-Niklaas, Dendermonde, Beveren, Wetteren, Halle en Vilvoorde.

Doel:

We zoeken voor deelnemers een geschikte stageplaats als opstap naar betaald werk. We begeleiden de werkzoekenden in het sollicitatieproces. De begeleiding is zowel individueel als in groep en duurt maximaal twee jaar.

Goedgekeurde steun: met de steun van ESF.

 

TIBB 4: Tender Intensieve begeleiding en bemiddeling

We bieden werkzoekenden een gepersonaliseerde en intensieve begeleiding naar duurzaam werk aan. De werkzoekenden worden toegeleid door VDAB. TIBB4 wordt aangeboden in de locaties: Leuven, haacht, Diest, Tienen, Brugge, Oostende, Blankenberge, Veurne en Ieper.

Doel:

De begeleiding bevat een oriëntatie van joboriëntatie naar een jobdoelwit, versterking van competenties, sollicitatievaardigheden en het netwerk van de deelnemer en een begeleiding in het wegwerken van bepaalde drempels. De begeleiding duurt 6 tot maximaal 9 maanden.

 

TIBB4 AND: Tender Intensieve Begeleiding en Bemiddeling voor anderstaligen 

We bieden anderstalige werkzoekenden een gepersonaliseerde en intensieve begeleiding naar duurzaam werk aan. De werkzoekenden worden toegeleid door VDAB. We begeleiden deelnemers binnen de opdracht TIBB4 anderstaligen in de locaties: Aalst, Dendermonde, Sint Niklaas, Ronse, Mechelen en Boom.

Doel:

De begeleiding bevat een oriëntatie van joboriëntatie naar een jobdoelwit, versterking van competenties, sollicitatievaardigheden en het netwerk van de deelnemer en een begeleiding in het wegwerken van bepaalde drempels. Extra aandacht gaat naar de taalondersteuning van de anderstalige deelnemer. De begeleiding duurt 9 tot maximaal 12 maanden.

 

Brusselse opleidingsprojecten 

Via een beroepsgerichte opleiding met individuele begeleiding en taalcoaching worden Brusselse werkzoekenden opgeleid tot metselaar, onderhoudsmedewerker gebouwen of professioneel schoonmaker. Na de opleiding is nazorgbegeleiding voorzien.

Combinatielogo ESF-AMIF-projecten_CMYK_2023

Activering Vluchtelingen Antwerpen 359-6375

Begeleiding van vluchtelingen naar werk in Antwerpen. 

Doel:

Groep INTRO neemt het luik 'jongeren' op zich : jonge vluchtelingen activeren naar werk via een verkort traject : taal leren en inburgering lopen simultaan met stappen naar werk zetten (via een stage).

Goedgekeurde steun: ESF 799999,68, VCF 1199999,53.

OCMW Antwerpen is Penhouder, partners zijn VDAB en stad Antwerpen, Groep INTRO, Levanto en RiseSmart.

 

 

Sleutels naar werk of opleiding 360-6394

Moeders met kinderlast en lage tewerkstellingsgraad in het gezin activeren naar werk.

Doel:

Groep INTRO organiseert vormingssessie over werk en neemt de individuele begeleiding naar werk op zich. De andere partners nemen begeleiding in randvoorwaarden en activering inde maatschappij op zich.

Goedgekeurde steun: ESF 78000,51, VCF 0.

OCMW Sint-Niklaas is penhouder, partners zijn Groep INTRO en Samenlevingsopbouw

 

Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Antwerpen en Gent- ESF Roma Call: Oproep 415

We  zetten in op het vinden, oriënteren en begeleiden van Roma deelnemers. Deze begeleiding resulteert in het actief zoeken naar werk, de opstart van een kwalificerende opleiding of duurzaam werk. We kiezen per deelnemer voor acties die het best inspelen op het verkleinen van de afstand tot de arbeidsmarkt. Wanneer een deelnemer start aan een tewerkstelling of een opleiding, bieden we nazorg aan.

Doel:

De doelstelling  is om in Gent acties op te zetten voor MOE-ROMA migranten waarvoor het bestaande aanbod geen (voldoende) duurzame oplossing biedt. Het is de bedoeling om maatwerk te bieden.

Goedgekeurde steun: het oproepbudget voor de oproep ‘Begeleiding maatschappelijk kwetsbare groepen Antwerpen en Gent’ bedraagt 1.200.000 euro, waarvan 600.000 EUR ESF en 600.000 EUR Vlaamse Cofinanciering. De promotor is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van 20% cofinanciering.

Het project is in samenwerking met de Stad Gent, Compaan, De Sloep, CAW.

Doorstroom Meetjesland 432-7883

Doel:

We werken aan de doorstroom van medewerkers uit de LDE initiatieven en maatwerkbedrijven uit het Meetjesland naar een passende tewerkstellling in het normaal economisch circuit. Het doorstroomtraject omvat een exploratiefase, een jobmatchingsfase, een stage bij een werkgever uit het NEC en de nazorg na de start  van de tewerkstelling.

Goedgekeurde steun: ESF 67200 euro, VCF 100800.

Groep INTRO vzw is penhouder, partners in het project zijn Compaan vzw, Mentor vzw en Pro Natura vzw

 

Doorstroom BW-SW Meetjesland 380 -6701

Doel:

De begeleiding die aangeboden wordt in het kader van deze oproep moet voor doelgroepwerknemers in Sociale Werkplaatsen en Beschutte Werkplaatsen een brug vormen tussen hun huidige en een nieuwe job binnen de reguliere economie.

Resultaat:

We willen minimaal een 370-tal deelnemers voldoende bagage geven om (opnieuw) de stap naar het Regulier Economisch Circuit te zetten.

Goedgekeurde steun: ESF 620000 VCF 930000.

Groep INTRO is  penhouder voor  meetjesland – partners zijn Compaan-Pronatura-Mentor. GI is partner in ZOVL-WAASenDender-WEST7.

 

Doorstroom LDE 366 - 6063

Doel:

De begeleiding die aangeboden wordt in het kader van deze oproep moet voor doelgroepwerknemers uit de  Lokale diensteneconomie een brug vormen tussen hun huidige en een nieuwe job binnen de reguliere economie.

Resultaat:

We willen een 300-tal deelnemers voldoende bagage geven om (opnieuw) de stap naar het Normaal Economisch Circuit te zetten door de acties te doorlopen zoals aangegeven in het decreet LDE. We willen hen laten doorstromen naar werk en hebben daarbij een minimum doorstroomresultaat van 75% voor ogen.

Goedgekeurde steun: ESF 500000 VCF 750000.

Groep INTRO is  penhouder voor  meetjesland – partners zijn Compaan-Pronatura-Mentor. GI is partner in ZOVL-WAASenDender-WEST7

 

50+

Brusselse werkzoekenden van 50 jaar of ouder.

Doel:

Samen met een coach zoeken, Brusselse werkzoekenden van 50 jaar of ouder, uit welke job ze graag wil doen. Ze krijgen sollicitatietips, maken een CV, leren een goede motivatiebrief schrijven en oefenen het sollicitatiegesprek.

 

AAZW

Doel:

Brusselse werkzoekenden krijgen hulp op maat: een CV opstellen of motivatiebrief schrijven? Weten waar vacatures te vinden zijn? Uitzoeken welke job ze graag willen doen, of welke opleiding ze best nog volgen? De coach zoekt het samen met hen uit.

 

BSD detentie

Doel:

De coach bereidt Brusselaars met een detentie-verleden of die nog in detentie zijn, mee voor op hun terugkeer in de maatschappij, en/of begeleidt ze bij de eerste stappen in de maatschappij. De coach zoekt samen met hen uit wie hen daarbij kan helpen. De coach ondersteunt ze in hun zoektocht naar een passende opleiding en/of werk.

West4Youth 

West4yoyth is een sector-overschrijdend lokaal partnerschap voor maatschappelijk kwetsbare jongeren.

Doel:

Het actieve partnerschap wil voor elke jongere in een maatschappelijk kwetsbare positie een actief en sluitend netwerk van hulp- en dienstverlening realiseren in de regio Westkust (De Panne-Veurne-Koksijde -Nieuwpoort en Alveringem). Dit in functie van het creëren en maximaal bieden van kansen voor een positieve maatschappelijke integratie en tewerkstellingskansen. 

Goedgekeurde steun: ESF – sociale inclusie en armoedebestrijding: € 255.846,29, Vlaams co-financieringsfonds € 383.769,44. 

 

WWINtrajecten voor jongvolwassenen

Doel: 

Een intensieve aanklampende begeleiding voor jongvolwassenen om de afstand tot de arbeidsmarkt te verkleinen en hun positie in de samenleving te versterken. Met het partnerschap willen we de zeer aanklampende methodiek van JONK Kortrijk uitrollen in alle lokale besturen van W13… een compagnon de route als brugfiguur voor elke jongere. 

Goedgekeurde steun: ESF – sociale inclusie en armoedebestrijding binnen de oproep lokale partnerschappen voor jongeren: 

Bijdrage vanuit ESF: 1.547.341,12 euro Bijdrage vanuit VCF: 2.321.011,68 euro

 

MIRIAM 4.0 Oostende

Binnen het project MIRIAM4.0 organiseren we een holistisch traject op vlak van welzijn en werk voor alleenstaande (huis)moeders op het kruispunt van gender, armoede en diversiteit.

Doel:

Het gaat over een intensief traject waarbij we erken aan de sociale en professionele activering van deze doelgroep. Dit doen we door te werken aan problemen van de deelnemers op verscheidenen levensdomeinen tegelijkertijd : financiën, wonen, werk en opleiding, opvoeden/onderwijs van de kinderen, gezondheid en welbevinden, sociale contacten en vrije tijd…

Goedgekeurde steun: ESF – sociale inclusie en armoedebestrijding € 55.937,43, Vlaams co-financieringsfonds € 55.937,43.

MIRIAM 4.0 Oostende is een samenwerking tussen Groep INTRO, economisch huis en OCMW Oostende en de vrouwenraad.

 

MIRIAM 4.0 Gent

Binnen het project MIRIAM4.0 organiseren we een holistisch traject op vlak van welzijn en werk voor alleenstaande (huis)moeders op het kruispunt van gender, armoede en diversiteit.

Doel:

Het gaat over een intensief traject waarbij we erken aan de sociale en professionele activering van deze doelgroep. Dit doen we door te werken aan problemen van de deelnemers op verscheidenen levensdomeinen tegelijkertijd : financiën, wonen, werk en opleiding, opvoeden/onderwijs van de kinderen, gezondheid en welbevinden, sociale contacten en vrije tijd…

Goedgekeurde steun: ESF – sociale inclusie en armoedebestrijding € 55.937,43, Vlaams co-financieringsfonds € 55.937,43.

MIRIAM 4.0 Oostende is een samenwerking tussen Groep INTRO en OCMW Gent en de vrouwenraad.

 

MIRIAM 3.0 Antwerpen

Binnen het project MIRIAM 3.0 organiseren we een holistisch traject op vlak van welzijn en werk voor alleenstaande (huis)moeders op het kruispunt van gender, armoede en diversiteit.

Doel:

Het gaat over een intensief traject waarbij we werken aan de sociale en professionele activering van deze doelgroep. Dit doen we door te werken aan problemen van de deelnemers op verscheidene levensdomeinen tegelijkertijd: financiën, wonen, werk en opleiding, opvoeden/onderwijs van de kinderen, gezondheid en welbevinden, sociale contacten en vrije tijd…

Goedgekeurde steun: ESF – sociale inclusie en armoedebestrijding  € 59.120,84, Vlaams co-financieringsfonds € 59.120,84, Andere: €29.560,41.

MIRIAM 3.0 Antwerpen is een samenwerking tussen Groep INTRO en OCMW Antwerpen.

 

Volt – Aalst

Doel:

Binnen het Lokaal Partnerschap voor jongeren te Aalst zullen Groep INTRO, vzw aPart en DUO for a JOB in samenwerking met VDAB, OCMW en andere lokale partners instaan voor een intensief begeleidingsaanbod voor jongeren van Aalst en deelgemeenten. Dit aanbod bestaat uit  intensieve arbeidsactivering, werk- en/of werk-zorgtrajecten, en mentoringtrajecten voor jongeren met een migratie-achtergrond.

Resultaat:

Begeleidingsaanbod voor 107 jongeren per jaar of 214 voor de volledige looptijd van het project.

Goedgekeurde steun: ESF – Sociale inclusie en armoedebestrijding € 467.140,34, VCF € 700.710,5.

 

Lokaal partnerschap Denderleeuw-Geraardsbergen-Ninove

Het lokaal partnerschap Denderleeuw-Geraardsbergen-Ninove helpt kwetsbare jongeren in het versterken van hun positie in de samenleving en op de arbeidsmarkt.

Doel:

We zetten daarbij in op outreaching naar jongeren die in onder de radar blijven en op jongeren die toegeleid worden door VDAB, OCMW en andere instanties. Door de vorming van dit lokaal partnerschap willen we de kloof tussen deze jongeren en de arbeidsmarkt kleiner maken en hen een stap vooruit laten zetten: een verhoogde deelname aan het maatschappelijk gebeuren, het volgen van een opleiding, toeleiding naar werk, of een traject op maat.

Resultaat:

Het partnerschap richt zich met dit project op jongeren tussen 18 en 30 jaar met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt, al dan niet met randproblematieken. Over de periode 2021-2022 faciliteren, begeleiden en ondersteunen we vanuit dit parterschap 300 doelgroepjongeren naar een opwaartse beweging: Jongeren in Actie!

Goedgekeurde steun: ESF - Sociale inclusie en armoedebestrijding € 957.091, 00, VCF € 1.435.636,40.

 

RSL4work(2)

RSL4WORK(2) is een voortraject naar werk in regio Roeselare voor personen die kwetsbaar zijn omwille van een multiproblematiek uit volgende doelgroepen: anderstalige nieuwkomers, gezinnen met migratie-achtergrond en personen in (generatie)-armoede. RSL4WORK(2) benadert mensen proactief, creëert een veilige leersituatie, maakt aanwezige competenties zichtbaar, helpt oriënteren op de arbeidsmarkt en versterkt eigenwaarde/eigenkracht om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten.

Doel:

Naast het uitvoeren van een voortraject met burgers wordt gezocht naar structurele en meer efficiënte samenwerkingsmodellen in het lokale dienst- en hulpverleningslandschap, waarbij dienstverlening van onder andere VDAB, OCMW's, het Agentschap Integratie en Inburgering, CVO's, Basiseducatie en vzw's optimaal wordt benut en vanuit een klantenperspectief wordt afgestemd.

 

ESF Midwest en route 9900

Doel:

MIDWEST En Route is een regionale netwerkorganisatie voor maatschappelijke kwetsbare jongeren. De netwerkorganisatie bestaat uit volgende partners: Welzijnshuis Roeselare en regionale dienst voor activering, CAW Centraal West Vlaanderen, vzw Onze Kinderen, O.C. Sint-Idesbald, vzw Groep INTRO, vzw Kompas, CGG Large en vzw ’t hope.

Resultaat:

Dit netwerk of partnerschap wil voor elke jongere in een maatschappelijk kwetsbare positie een actief en sluitend netwerk van dienst- en hulpverlening realiseren in Midden-West-Vlaanderen.

Goedgekeurde steun: ESF €365 170.00, VCF €547 755.00


 

Transitietrajecten Vlaams-Brabant

Een sterk partnerschap van NAFT-organisaties met ervaring in arbeidsbegeleiding voorzien in extra ondersteuning voor (scholen van) leerlingen met een risico op vroegtijdige schooluitval. Het aanbod wordt in heel Vlaams-Brabant uitgerold, met een focus op Vilvoorde, Zaventem, Machelen, Leuven en Tienen. Leerlingen kunnen kiezen uit een aanbod met of zonder extra praktijkervaring ifv hun oriëntering op de onderwijs- of arbeidsmarkt.

Doel:

Leerlingen met risico op vroegtijdig schoolverlaten zetten met succes hun schoolloopbaan verder richting een kwalificatie of worden via een warme overdracht naar de arbeidsmarkt geholpen.

Resultaat:

Op 2 schooljaren kunnen we 57 leerlingen begeleiden.

Goedgekeurde steun: ESF, Sociale inclusie en armoedebestrijding €102 692,89 Vlaams Cofinancieringsfonds € 68 461,93

Transitietrajecten Brussel (Rebound)

Het partnerschap JES & Groep INTRO voorziet in extra ondersteuning voor Brusselse leerlingen met een risico op vroegtijdige schooluitval, en begeleide terugkeer, of een overstap naar een andere onderwijsvorm of -richting, of naar werk.

Doel:

Leerlingen met risico op vroegtijdig schoolverlaten zetten met succes hun schoolloopbaan verder richting een kwalificatie of worden via een warme overdracht naar de arbeidsmarkt geholpen.

Transitietrajecten Limburg

Het partnerschap Profo, Arktos & Groep INTRO voorziet in extra ondersteuning voor Limburgse leerlingen met een risico op vroegtijdige schooluitval, en begeleide terugkeer, of een overstap naar een andere onderwijsvorm of -richting, of naar werk.

Doel:

Leerlingen met risico op vroegtijdig schoolverlaten zetten met succes hun schoolloopbaan verder richting een kwalificatie of worden via een warme overdracht naar de arbeidsmarkt geholpen.

De trajecten worden gesubsidieerd door de Vlaamse overheid, Departement Onderwijs en Vorming, met de financiële steun van het Europees Sociaal Fonds (ESF).

 

Een leerecosysteem voor Poperinge - Oproep 545

 • Piloothouder ESF: 18699
 • Programma periode 2014 – 2020
 • Projectcyclus: 10776
 • Promotor – organisatie: 16999 (De Lovie vzw)
 • Partner – organisatie: 38137 (Stad Poperinge))
 • Partner – organisatie: 4852 (Groep Intro vzw)
 • Project: 12506

Doelstelling: Een leerecosysteem in de regio Poperinge: 'zeg, e je (leer)goeste?'

Het project zal bijdragen aan de doelstelling van de oproep die erin bestaat op lokaal niveau actief mogelijkheden te verkennen en stappen te zetten om samen met lokale stakeholders een leerecosysteem uit te bouwen dat alle kansen in de omgeving voor talentontwikkeling optimaal benut. Lokale partners onderzoeken hoe het concept leerecosysteem zich laat vertalen naar de eigen praktijk en definiëren samen eerste experimenten die toelaten om actiegericht te leren.

Via de ontwikkeling van een leerecosysteem wordt tegemoet gekomen aan de lokale noden die omschreven worden in diverse beleidsplannen en zelfs om in te zetten op levensbreed leren om de leercultuur te ontwikkelen alsook de zin voor talentontwikkeling aan te wakkeren. Er wordt krachtgericht gewerkt en vanuit een positief mensbeeld waarbij volwaardig actorschap wordt nagestreefd. Het project zet in op volgende werkpakketten ofwel sporen:

 • 1. Intra-leerproces (tussen de kern) partners
 • 2. Inter-leerproces, het aanwakkeren van leergoesting en talenten bij formele en informele actoren, inclusief burgers, groepen van burgers of buurten
 • 3. Extern leerproces.

 

Schakels Naar Inclusief Ondernemen 3.0 - oproep 59 project 1398

In het project ‘Schakels naar Inclusief Ondernemen 3.0’ ondersteunt I-Diverso (initiatief van Groep INTRO en WEB vzw) ondernemingen via veranderingstrajecten richting een inclusieve werkvloer. I-Diverso doet dit vanuit een complementair partnerschap en focust hierbij op volgende HR thema’s: instroom, inclusie, groei en retentie.

Doel:

We ondersteunen en begeleiden minimaal 250 ondernemingen per jaar d.m.v. een veranderingstraject op de werkvloer richting inclusief ondernemen.

Looptijd:

01/01/2024 tot 31/12/2026 (met mogelijke verlenging van 3 jaar extra)

Goedgekeurde steun van Vlaanderen en Europa: 4.551.279.56

 • ESF goedgekeurd bij aanvraag: € 1.820.511,83
 • VCF goedgekeurd bij aanvraag: € 2.048.075,80
 • Andere financiering: € 682.691,93

 

WSE 65 Leerecosysteem OpUnDi (Open University of Diversity) Genk

Met 3 kernpartners: Studio Koen Vanmechelen, Stad Genk en Groep INTRO samenwerken aan 3 leercontexten: Labiomista, Educathor/T2-campus en Zwartberg Nieuwe Kempen. 

Doel: 

Bevorderen van groei en vooruitgang, van zowel individuen als leeromgevingen, met oog op het ontwikkelen van leefgemeenschappen die duurzamer, gezonder en veerkrachter zijn. Vanuit 3 belangrijke pijlers: de mens, de natuur en technologie

Goedgekeurd door WSE voor 3 projectjaren (2024-2027) voor € 750 968,82 met 10% cofinanciering van stad Genk

 

WSE 64 Lokale Partnerschappen Midden-Limburg

Partners: Lokale besturen van Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek en Kortessem, VDAB,  IN-Z, Samenpunt, BLM, Integra, en Groep INTRO

Doel: 

Deze kansenfabriek is een samenwerkingsverband van een breed netwerk van lokale actoren dat inzet op de autonomie van personen met een kwetsbaarheid om hen te integreren, te activeren en een betere kwaliteit van leven te bieden. We focussen hierbij op sociale inclusie, waaronder ook activering.

Goedgekeurd voor 6 projectjaren (2024-2030)

 

WSE 64 Lokale Partnerschappen Noord-Limburg

Partners: Welzijnsregio Noord-Limburg, VDAB,  Solentra, Arktos, Integra, en Groep INTRO

Doel: 

De diverse drijfveren van de partners weerspiegelen hun specifieke bijdragen aan het gedeelde doel van het partnerschap, namelijk het versterken van de positie van de werkzoekende met een multiproblematiek op verschillende levensdomeinen, en de persoonlijke betrokkenheid bij het creëren van positieve veranderingen voor de doelgroep. 

Goedgekeurd voor 6 projectjaren (2024-2030)

 

WSE 64 Lokale Partnerschappen West-Limburg

Partners: Lokale besturen van Beringen, Heusden-Zolder, Tessenderlo, Ham, Herk-de-stad, Halen, Lummen en leopoldsburg, VDAB,  Stebo, Arktos, CAW, IN-Z, en Groep INTRO

Doel: 

De diverse drijfveren van de partners weerspiegelen hun specifieke bijdragen aan het gedeelde doel van het partnerschap, namelijk het versterken van de positie van de werkzoekende met een multiproblematiek op verschillende levensdomeinen, en de persoonlijke betrokkenheid bij het creëren van positieve veranderingen voor de doelgroep. 

Goedgekeurd voor 6 projectjaren (2024-2030)

Groeien en Leren op de werkvloer ( GLOW)

Samen met je coach ga je op zoek naar een passende tewerkstelling. De grote hefboom om dit te bereiken is werkplekleren. Dankzij dit werkplekleren kan je terug ervaring opdoen, gericht competenties verwerven en je klaar te maken voor een tewerkstelling. 

We zijn actief in Waregem, Gent, Eeklo, Deinze, Sint Niklaas, Dendermonde, Antwerpen, Kapellen, Boom, Vilvoorde, Asse, Halle en Brussel.

 

Laatst gewijzigd op: 2024/05/27